Testimonies

Kevin’s Testimony Test -Kevin Quan Baptism Testimony -姜祎洗礼见证 -见证分享—朱作京 -受洗见证-袁开秀 -受洗见证-李华周 -受洗见证-李为修 -受洗见证-孙慧娟 -蒲应兰 – 见证 -文建儒-见证 -